logo-776x1024-1.png
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ناحیه کاربری

رونمایی از کتابخانه الکترونیکی معین کوثر

123
به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، با هدف امکان دسترسی آسان و سریع همه همکاران گروه معین کوثر به منابع علمی و آموزشی در راستای تحقق بخشی از فرآیند هوشمند سازی، نسبت به راه اندازی کتابخانه الکترونیکی تخصصی اقدام شد.

به گزارش روابط عمومی گروه معین کوثر، با هدف امکان دسترسی آسان و سریع همه همکاران گروه معین کوثر به منابع علمی و آموزشی در راستای تحقق بخشی از فرآیند هوشمند سازی، نسبت به راه اندازی کتابخانه الکترونیکی تخصصی اقدام شد.

این اقدام که به منظور فراهم نمودن زمینه لازم جهت تأمین دسترسی پایدار همه گروهها به جدیدترین و معتبرترین منابع آموزشی و کاربردی، کاهش مصرف کاغذ و هزینه های مترتب و امکان حفظ و بازیابی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته بود، توسط همکاران متخصص در داخل گروه معین کوثر طراحی شد و به عنوان نسخه آزمایشی به بهره برداری رسید.

راه اندازی این سامانه در گام اول با هدف استفاده کاربران داخلی اجرایی گردیده و طبق برنامه ریزی انجام شده امید است در گام بعدی با ارتقاء زیرساخت ها و توسعه کمی و کیفی منابع، امکان دسترسی عمومی به این کتابخانه فراهم شود.

از اهداف اصلی طراحی این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ارتقاء شیوه‌های دسترسی به منابع
  • ارتقاء فرآیندهای آموزشی و همگام سازی
  • ارائه فایل راهنما به منظور معرفی شرکت و ماموریت آن به کارکنان جدیدالورود
  • گردآوری منابع و اطلاعات در قالب ارائه خدمات دسترس پذیر